Освітня діяльність

Освітня діяльність закладу

Адміністрація дошкільного навчального закладу № 60 спрямовує діяльність працівників на реалізацію законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, змісту Базового Компоненту, програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «ДИТИНА», «Програми розвитку сліпих дітей та зі зниженим зором від народження до 6 рокув» та чинних програм розвитку, корекції, навчання і виховання дошкільнят.
 
Робота дошкільного закладу організована у відповідності до Положення про дошкільний навчальний заклад, власного Статуту, річного планування.
 
Чітко визначені завдання та зміст роботи закладу, окреслені найбільш ефективні методи, прийоми та форми освітньої діяльності з реалізації проблемних завдань:
  • осучаснення педагогічного процесу, впровадження нових форм діяльності дошкільного навчального закладу в умовах модернізації дошкільної освіти;
  • забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку дошкільника, формування у нього ціннісного ставлення до навколишнього світу та самого себе;
  • дотримання особистісно-орієнтованої моделі навчання та виховання в умовах реалізації принципів гуманізації педагогічного процесу;
  • розвиток у дошкільників реалістичних уявлень про природу, формування екологічної культури .морально — ціннісного ставлення до навколишнього світу;
  • забезпечення сучасних належних умов для розвитку дітей з вадами зору враховуючи їх індивідуальні особливості, ступінь і характер зорових відхилень;
  • удосконалення корекційно-компенсаторної роботи по збереженню, поліпшенню та відновленню зорових функцій.
В дошкільному закладі створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку та комфортного перебування дітей.
 
Оформлення груп, кабінетів, залів є педагогічно-доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам. Кожне групове приміщеня естетично оформлене, має свій оригінальний стиль. В вікових групах облаштовані розвивальні предметно-ігрові осередки: ігрові, самостійної художньої діяльності, книги, природничої, пошуково-дослідницької діяльності, розвиваючих ігор, мовленнєво — театральні, корекції зорових відхилень (в групах з для дітей вадами зору), національні із врахуванням вимог до предметно-ігрового середовища.
 Тематика осередків оформлена й наповнена матеріалами, посібниками та іграшками із врахуванням освітніх вимог та вікових особливостей вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити навчально-виховний процес диференційованим. Облаштування ігрового та розвивального простору кожної групи дає можливість вихованцям діяти як невеличкими підгрупами так і індивідуально. 
 
Освітній процес закладу забезпечений необхідними нормативно-правовими та інструктивно-методичними матеріалами відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програми виховання та навчання «ДИТИНА» та та «Програми розвитку дітей зі зниженим зором». У кожній віковій групі створено міні-методичні кабінети, де накопичено і систематизовано дидактичні, наочні матеріали для організації освітнього процесу з дітьми відповідного дошкільного віку .
 
Центром методичної роботи дошкільного закладу є методичний кабінет, в якому зосереджено необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.
В наявності дитяча та методична література, законодавчі, та нормативні документи.
 
У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів (зразки перспективних планів роботи, конспекти занять, сценарії ранків тощо), методичні розробки та рекомендації щодо сучасного підходу до роботи з дітьми раннього та дошкільного віку. 
 
У методичному кабінеті організовуються виставки, як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Працюємо за новою програмою», «Готуємось до педагогічної ради», «Вивчаємо педагогічну спадщину».
 
Весь матеріал методичного кабінету ефективно використовується педагогами під час освітнього процесу.
Діяльність дошкільного закладу визначено Концепцією розвитку дошкільного навчального закладу та регламентується планом роботи на рік, який схвалений педагогічною радою, затверджений завідуючою та погоджений управлінням освіти.
 
Ефективність управлінської діяльності забезпечується через загальне планування: річне та календарне (місячне, тижневе), яке охоплює всі напрямки роботи колективу.
 
Зазначено відповідність річного та календарного планування концептуальним та проблемним завданням, над якими працює колектив, що забезпечує раціональну й впорядковану роботу всіх підрозділів закладу в поетапній реалізації поставлених завдань.
 
Методична робота дошкільного закладу спрямована на вивчення та впровадження в практику роботи педагогічних працівників теорії і методики розвитку, навчання і виховання, а також корекційно- відновлювальної роботи, яка полягає у оволодінні сучасною методологією, збагаченні досвіду педагогів новими прогресивними методами і способами навчання і виховання, впровадження новітніх теоретичних розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій.
 
За останніх 5 років педагогічним колективом впроваджувалось в навчально-виховний процес методики:
  • Емілії Шийко «Розвиток пізнавальної сфери дитини на третьому році життя» (вихователь Степанчук Л.А.);
  • Технологію естетико-екологічного виховання Г. Тарасенко (вихователь Поліщук Г.В.)
  • Технологію розвитку логіко-математичних здібностей дітей дошкільного віку Н.Баглаєвої (вихователь Тихонюк Л.М.)
  • Технологію Т.А. Сидорчук «Навчання творчому мисленню та керованої уяви за методами ТРВЗ» (вихователі Козіна К.Г., ) 
В методичному кабінеті в наявності теоретичний та практичний матеріал з таких технологій та методик : «У світі гри та фантазій»(ТРВЗ) , Н.Гавриш «Розвиток мовлення дітей засобами художнього слова», Л.Б. Фесюкова «Виховання казкою», Т.А. Сидорчук «Навчання творчому мисленню та керованої уяви за методами ТРВЗ » , Н. Баглаєва « Розвиток логіко-математичних здібностей у дошкільників», Е. Шийко « Розвиток пізнавальної сфери дитини на третьому році життя», Н. Харченко «Формування навичок міркування».
 
В методичному кабінеті створено «Банк даних» інновацій та нововведень з визначенням проблеми, цілей нововведення, прогнозованих результатів, щорічно поповнюється каталог новітніх освітніх технологій.
Адміністрація закладу постійно працює над удосконаленням внутрішнього контролю, дотримуючись його основних принципів: планомірності, обґрунтованості, повноти теоретичної і методичної підготовленості працівників.
 
Вивчення загального стану освітнього процесу планується у формі комплексних та тематичних перевірок; попереджувального, оглядово-оперативного та епізодичного контролю. Ці види контролю забезпечують вивчення діяльності всіх педагогів, злагодженість та систематичність роботи всього колективу.
Основною формою керівництва і контролю за навчально-виховною роботою в закладі є безпосереднє спостереження педагогічного процесу в групах та надання відповідної допомоги, настанов вихователям щодо усунення наявних недоліків. Конкретна допомога вихователям — це бесіди, методичні наради та консультації, відвідування занять педагогів. Наслідки здійснення контролю відображаються в наказах, протоколах педрад, книгах контролю за навчально-виховним процесом.

Соціально-психологічний клімат в колективі.

В дошкільному навчальному закладі створений сприятливий соціально-психологічний клімат, який забезпечує ефективну організацію праці всіх працівників.
За результатами проведеного анкетування серед працівників закладу встановлено, що 95% опитаних задоволені організованістю і порядком роботи у закладі; 85 % взаєминами в колективі; 83 % творчою атмосферою в колективі; 76 % — раціональним використанням часу і сил. Такі висновки підтверджують значну роботу, яка ведеться адміністрацією в питаннях створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.

Оновлена програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «ДИТИНА»

Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «ДИТИНА» доопрацьована у відповідності до вимог сучасності. У змісті доопрацювань, які досить значні та суттєві, викладено інформацію оптимального обсягу та відповідну віковим можливостям дітей дошкільного віку, враховані сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти.

З урахуванням введення дошкільної освіти як обов’язкової нагальною стає проблема підготовки дітей до навчання у початкових класах. У зв’язку з цим суттєво доопрацьовано розділ «Наші старші діти», де натепер розміщено диференційований зміст навчально-виховної роботи для дітей 6 року життя та 7 року життя, що дає змогу вихователям варіювати зміст навчально-виховної роботи з урахуванням вікових особливостей 6-річних або 7 — річних дітей, які відвідують ці групи. Зміст цього розділу програми «Дитина» повністю узгоджений із програмами початкової школи та забезпечує взаємозв’язок змісту дошкільної та початкової освіти.

Також у програмі «ДИТИНА» було закладено з початку існування та посилено зараз спрямованість на розвиток індивідуальності дитини дошкільного віку, що відповідає сучасним тенденціям освіти взагалі та дошкільної освіти зокрема. Це відображено у вступі, принципах роботи за програмою, завданнях, змісті усіх розділів, показниках успішного розвитку дітей, що націлюють вихователя на формування цінностей, почуттів, урахування індивідуальних відмінностей дитини, розвиток її самоповаги, самооцінки, особистісних властивостей, тощо. Також це відображено у спеціально присвяченому цьому питанню підрозділі «Зростає особистість», де виокремлено базові особистісні властивості та окреслено основні чинники та засоби їх розвитку. Посилено представлення принципу індивідуального підходу до виховання і навчання дітей дошкільного віку, що більш детально розкривається у методичних рекомендаціях до програми.

У вступі та змісті основних підрозділів (перш за все у розділі «Гра-джерело радості, мудрості і добра») закладено основи компетентнісного підходу, показано, яким чином ігрова діяльність як провідна має впливати на розвиток ключових компетенцій дитини. Крім цього, у «Показниках успішного розвитку дитини», що визначені до кожного з підрозділів, визначено, за якими ознаками вихователь може встановити результативність своєї роботи з дітьми.

Програма забезпечує здійснення інтегрованого підходу до навчально-виховної роботи з дітьми, оскільки у сформульованих завданнях, показниках успішного розвитку та інших рубриках показано, яка саме через зміст певного розділу відбувається оптимізація різних форм активності дітей, запропонованих у «Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні». Завдання роботи з дітьми по кожному розділу доповнено з урахуванням різних форм активності дітей — фізичної, пізнавальної, творчої, соціальної, мовленнєвої тощо.

Серед найважливіших доопрацювань, зроблених авторським колективом, слід відзначити розробку нового розділу «Діти раннього віку», в якому розкрито зміст роботи з дітьми від 2 до 3 років у такій же логічній послідовності окремих підрозділів, що і по інших вікових групах. Зміст інформації, представленої у даному розділі, ґрунтовно розкриває зміст виховання та навчання дітей вказаного віку, що забезпечуватиме цілісний гармонійний розвиток дітей третього року життя з урахуванням фізичної, комунікативно-мовленнєвої, пізнавальної, сенсорної, художньо-естетичної, математичної та інших сфер розвитку. На початку даного розділу окреслено основні характеристики психофізичного розвитку дітей третього року життя, сформульовані основні завдання виховної роботи. В розділі «Організація життєдіяльності дітей» даються рекомендації щодо орієнтовного режиму дня дітей в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди як у дитячому садку, так і вдома. Визначено показники, за якими можна встановити успішність роботи вихователів.

У відповідності до державних стандартів підготовки вихователів у програмі «ДИТИНА» виокремлено розділ «Дитина у довкіллі», де для кожної вікової групи представлено доопрацьований зміст ознайомлення дітей з соціальним та предметним довкіллям, що становить змістову основу і компетентність мовленнєвого розвитку дітей (знання конкретних життєвих фактів, уявлення про навколишню дійсність стимулюють мовленнєву діяльність, збагачують мовлення) та виступає джерелом збагачення ігрової діяльності дошкільників. За тематичним принципом висвітлено пізнавальні (система знань про суспільство, Батьківщину, її державні символи, звичаї та традиції українського народу; практичні уміння діяти у предметному довкіллі), розвивальні (розвиток наукового світогляду, прагнення до активного пізнання предметного та соціального довкілля, особистісної культури в довкіллі, усвідомлення власного «Я», місця серед інших людей) та виховні завдання (виховання поміркованого і дбайливого ставлення до соціального і предметного довкілля та ін.).

Крім цього, доопрацьовані матеріали до всіх інших вікових груп майже за усіма підрозділами та рубриками, що виділені у програмі. Основний зміст доопрацювань — додана інформація сучасного характеру (оновлена тематика ігор, занять з дітьми, літературних творів, посилені теми «Совість», «Права дитини», «Батьківщина», «Сім’я», «Космос», «Київ-столиця України» та інші. Отже, суттєво доопрацьовано усі розділи програми з урахуванням сучасних тенденцій розвитку дошкільної освіти. У кожному розділі підсилено змістові лінії, які спрямовані на розвиток у дитини базових особистісних якостей, самооцінки, самоповаги й самосвідомості, розуміння прав та обов’язків, екологічної та валеологічної освіченості, творчості, становлення ціннісного ставлення до оточуючого середовища, людей, самого себе, діяльності.

Створено розділ «Художня література», який з’явився на місці суттєво доопрацьованої рубрики «У нас в гостях книжка». В даному розділі збережено завдання ознайомлення дітей з книгою та значно поглиблено зміст роботи з художньої літератури за рахунок формування різних видів компетенцій: когнітивно-мовленнєвої (знання про письменників, їх твори в межах програми; уміння відтворювати знайомий художній твір, читати напам’ять вірші, пригадувати назву твору тощо), поетично-емоційної (здатність виразно читати знайомі поетичні твори, здійснювати їх елементарний художній аналіз), оцінювально-етичної (уміння свідомо аналізувати вчинки персонажів, висловлювати власні судження), театрально-ігрової (розігрування змісту знайомих художніх творів). Космос Крім цього, доопрацьовані матеріали до всіх інших вікових груп майже за усіма підрозділами та рубриками, що виділені у програмі. Основний зміст доопрацювань — додана інформація сучасного характеру (оновлена тематика ігор, занять з дітьми, літературних творів, посилені теми Отже, суттєво доопрацьовано усі розділи програми з урахуванням сучасних тенденцій розвитку дошкільної освіти. У кожному розділі підсилено змістові лінії, які спрямовані на розвиток у дитини базових особистісних якостей, самооцінки, самоповаги й самосвідомості, розуміння прав та обов’

 Створено розділ « розділі збережено завдання ознайомлення дітей з книгою та значно поглиблено зміст роботи з художньої літератури за рахунок формування різних видів компетенцій: когнітивно-мовленнєвої (знання про письменників, їх твори в межах програми; уміння відтворювати знайомий художній твір, читати напам’ Крім цього, доопрацьовані матеріали до всіх інших вікових груп майже за усіма підрозділами та рубриками, що виділені у програмі. Основний зміст доопрацювань — додана інформація сучасного характеру (оновлена тематика ігор, занять з дітьми, літературних творів, посилені теми Отже, суттєво доопрацьовано усі розділи програми з урахуванням сучасних тенденцій розвитку дошкільної освіти. У кожному розділі підсилено змістові лінії, які спрямовані на розвиток у дитини базових особистісних якостей, самооцінки, самоповаги й самосвідомості, розуміння прав та обов’

 Створено розділ « розділі збережено завдання ознайомлення дітей з книгою та значно поглиблено зміст роботи з художньої літератури за рахунок формування різних видів компетенцій: когнітивно-мовленнєвої (знання про письменників, їх твори в межах програми; уміння відтворювати знайомий художній твір, читати напам’ Отже, суттєво доопрацьовано усі розділи програми з урахуванням сучасних тенденцій розвитку дошкільної освіти. У кожному розділі підсилено змістові лінії, які спрямовані на розвиток у дитини базових особистісних якостей, самооцінки, самоповаги й самосвідомості, розуміння прав та обов’

 Створено розділ « розділі збережено завдання ознайомлення дітей з книгою та значно поглиблено зміст роботи з художньої літератури за рахунок формування різних видів компетенцій: когнітивно-мовленнєвої (знання про письменників, їх твори в межах програми; уміння відтворювати знайомий художній твір, читати напам’ 

  Підкреслимо, що вказані доопрацювання спрямовані не лише на оновлення змісту, але і на вилучення інформації застарілої, що не виправдала себе, не відповідає віковим можливостям сучасних дітей та умовам роботи ДНЗ.

Зазначимо, що матеріали програми розподілено у відповідності до кожного року життя дошкільника, що відповідає сучасним реаліям дошкільної освіти, вкрай важливо та зручно для вихователів, сприяє підвищенню якості їх роботи. Крім цього, матеріал програми структуровано у відповідності до навчальних планів ВНЗ та сучасних галузей наук — дитячої психології, дошкільної педагогіки, окремих методик, що полегшує її тлумачення викладачами відповідних кафедр та роботу за нею вихователями ДНЗ, а також забезпечує наступність та логічну узгодженість із навчальними дисциплінами початкової школи.