Річний звіт про діяльність закладу

Річний звіт про діяльність комунального закладу

 «Дошкільний навчальний заклад № 60 Вінницької міської ради»

за 2016-2017 навчальний рік

Дошкільний навчальний заклад №60 комбінованого типу розташований за адресою м. Вінниця, вул. Космонавтів 48. ДНЗ працює за 12-годинним режимом. В закладі функціонує 13 вікових груп: з них:6 груп для дітей загального розвитку та 7 груп для дітей з порушенням зору.Дошкільний навчальний заклад  повністю укомплектований педагогічними кадрами.В установі працює 73 працівника, з них -37 педагогічні працівники.

Аналіз  статистичних  даних  складу  педагогічного  колективу

Кількісний склад педагогічних кадрів ДНЗ № 60

Рік

 

Кількість педагогів                                                         

                                                  Освіта                                              

            вища          бакалавр           Серед. спец
      кількість          кількість            кількість
2014-2015          35               25                  _                 10
2015-2016          35               25                  _                 10
2016-2017          37               25                  1                  11

          Організація освітньої діяльності здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,«Про охорону дитинства» , «Базового компонента дошкільної освіти», освітньою програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», «Програмно-методичним комплексом  розвитку дітей з важкими порушеннями зору» та спрямована на реалізацію завдань програми  Розвитку дошкільного навчального закладу на 2014 – 2017 р.

Пріоритетним напрямом роботи дошкільного навчального закладу залишається  художньо-естетичний, який проходить через всю організаційно-педагогічну та освітньо-виховну роботу закладу.

    Упродовж року велика увага приділялася спрямуванню зусиль педагогічного колективу на побудову навчально-виховного процесу на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу (здібностей) у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей, превентивного виховання в системі освіти дошкільного навчального закладу, реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування в дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість.

Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі була спрямована на реалізацію основних завдань:

 • Формуванням соціально-комунікативної компетентності дошкільника, вмінням орієнтуватись у світі людей,виховання толерантного ставлення до оточуючих;
 • Впровадження сучасних підходів до логіко-математичного розвитку дошкільників в процесі розумово-пізнавальної діяльності;
 • Збагачення творчого розвитку дошкільників,їх мистецької активності в процесі художньо-продуктивної діяльності;
 • Створення сприятливих  умови для соціально-педагогічної, корекційно-відновлювальної роботи з дітьми , які мають порушення зору, спрямованої на успішну адаптацію дитини у соціумі.

     Протягом 2016-2017 навчального року методична робота проводилась таким чином, щоб сформувати професійну компетентність, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу  брали участь у роботі методичних об’єднань міста, семінарах, інших методичних заходах проведених у дошкільному закладі, підвищували теоретичний рівень шляхом самоосвіти.

У ДНЗ створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування професійної компетентності педагогів. Значна увага приділялась в закладі  роботі з питань самоосвіти. Тематика індивідуальних тем самоосвіти педагогів визначалася самими педагогами з урахуванням потреб навчально-виховного процесу та  пріоритетними напрямками освітньої діяльності груп.  В результаті такої роботи опрацьовані актуальні питання організації освітнього процесу, проведені звіти та презентації напрацьованих матеріалів. Результатом проведених заходів є підвищення проектно-конструктивної свідомості та прагнення  педагогів до постійного самовдосконалення.

Широко використовувалися у роботі з педагогічним колективом  інтерактивні форми та методи, спрямовані на активізацію творчого потенціалу, креативності , здатності до формування адекватної самооцінки, до особистісного зростання кожного педагога.  Зокрема  протягом року було проведено: проблемний семінар,теоретичний семінар, семінар-практикум, різноманітні ділові ігри, тренінги,зустрічі за круглим столом, консиліуми,  консультації для різних категорій педагогів, робота творчої, динамічної груп, відкриті покази, практикуми, майстер-класи тощо .

Так у  вересні 2016 року було проведено теоретичний семінар «Програмне забезпечення освітнього процесу в умовах роботи сучасного дошкільного закладу», під час якого педагоги були ознайомлені зпрограмами та навчальними виданнями рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в роботі ДНЗ та проаналізувавши їх отримали можливість вибору в програмовому забезпеченні, з метою покращення якості надання освітніх послуг. Проблемний семінар «Корекційно-відновлювальна робота з дітьми, що мають порушення зору під час занять та в повсякденному житті», який було проведено з вересня по листопад 2016 року, активізував роботу педагогів спеціалізованих груп,спонукав їх до пошуку сучасних форм організації навчання та виховання слабозорих дітей спрямованих на  ранню корекцію та компенсацію вторинних відхилень у розвитку, здійсненні корекційно-відновлювальної роботи по виправленню порушень зору. Як результат поліпшилась якість роботи з данного питання, було виготовлено багато цікавого матеріалу для роботи з дітьми з порушенням зору.

Важливим аспектом в оновленні методичної роботи в ДНЗ став семінар-практикум «Ігрова діяльність дітей дошкільного віку,як складова зростання творчої особистості» результативністю якого є  підвищення рівня підготовки педагогічних працівників щодо питань  формування у дітей навичок ігрової діяльності та формування творчого підходу до дитячої гри з урахуванням індивідуальних особливостей дитини.

Вдосконаленню фахової майстерності, розширенню рівня загальної ерудиції педагогів дошкільного навчального закладу сприяли педагогічні читання «Педагогічна спадщина О.А. Захаренко».

Серед розмаїття форм методичної роботи слід відокремити роботу творчої групи «Інноваційні педагогічні технології  в освітньому процесі»(2 рік роботи) під керівництвом вихователя Антонюк І.В. Робота у складі групи дала можливість педагогам творчо підійти до визначення шляхів реалізації завдань дошкільної освіти; членами групи розроблено методичні рекомендації щодо впровадження інноваційних технологій в ДНЗ. Робота з проблеми сприяла вивченню та впровадженню позитивного педагогічного досвіду, інноваційних методик, осучаснення роботи,  становлення особистісного професійного стилю.

Значна робота в напрямку підвищення фахової компетентності педагогів з питань  соціально-економічного виховання  дошкільнят проведена членами динамічної групи педагогів «Соціально-економічне виховання дошкільників» під керівництвом вихователя Тихонюк Л.М.

В інтерактивному режимі було побудовано педа­гогічні ради:

«Формування основ соціальної компетентності дошкільників, вміння орієнтуватися у світі людей» (круглий стіл) (листопад 2016р.),  «Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку» (усний журнал) (лютий 2017), «Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку для розвитку творчих здібностей і виховання морально-естетичних почуттів» (творча гра) (квітень 2017 р.), як наслідок в закладі покращилась робота з даних питань,у всіх вікових групах створені умови для змістовної діяльності дошкільнят з цих розділів.

Варто відмітити високий рівень проведення відкритих показів різних видів роботи, а саме: «Формування у дитини якостей повноцінної та повноправної особистості,сприяння налагодженню дружніх партнерських взаємин у дитячому колективі» — заняття було проведено у формі гри – змагання ( «На кухні у майстер-шефа») це спонукало дітей діяти злагоджено та працювати в команді, враховуючи думки партнерів-однолітків (старша група № 5, виховательКолєсова Л.А.); заслуговує на увагу інтегроване заняття з формування логіко-математичної компетентності у дітей 5-го року життя з використанням гудзикотерапії «Гудзик»(середня група №11,вихователь Тихонюк Л.М.);роботу з розвитку творчих здібностей за допомогою театралізованої діяльності презентувала під час тематичного заняття «Рукавичка» вихователь Атум Н.О.(молодша гр.№ 10). Переглянуті відкриті покази були ефективними, адже педагоги мали змогу практично познайомитися з інноваційними формами та методами проведення освітньої діяльності з дітьми, запозичити цікаві доробки у колег та впроваджувати їх у практику своєї роботи.

Інноваційна діяльність закладу була нерозривно пов’язана з впровадженням інноваційних технологій з прогнозованим результатом. У 2016-2017навчальному році здійснювалось впровадження таких інновацій:

 • Л.Шульга. Технологія розвитку творчих здібностей дітей на заняттях з малювання (вихователь Швецова В.В.);
 • Н.Гавриш. Технологія мовленнєво – творчої діяльності дітей дошкільного віку (вихователь Гусак Н.В.);
 • Л. Шелестова. Вчимося читати (вихователіАнтонюк І.В.,Білоус В.В.);
 • Н.Баглаєва «Розвиток логіко-математичних здібностей дітей дошкільного віку» (вихователь Тихонюк Л.М.);
 • Л.Фесюкова «Виховання казкою» (вихователь Реєнт Є.І.).

У методичному кабінеті створено «банк» інноваційних технологій, які впроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, цілей та прогнозованих результатів. У продовж року у своїй роботі педагоги впроваджували парціальні  програми : «Радість творчості»,програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку, «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі. Моніторинг результативності впровадження інновацій засвідчив ефективність проведеної роботи та необхідність її подальшого планування та проведення.

Надзвичайно цікавою та плідною була робота під час проведення майстер-класів, практикумів. Педагоги закладу мали змогу поділи­тись досвідом, практичними здобутками, продемонструвати власну майстерність. На високому професійному рівні практичним психологом Нідзельською З.І. були проведені тренінги з педагогами  під час яких в ігровій формі, невимушеній психологічній атмосфері, педагоги набували нового практичного досвіду, вчилися знаходити ефективну модель співробітництва. Були проведені наступні тренінги: «Психофізична свобода у професійній діяльності вихователя», «Світячи іншим – не згори сам».

        Протягом року педагогічні працівники дошкільного навчального закладу  брали участь у роботі методичних об’єднань міста, семінарах, інших методичних заходах проведених у дошкільному закладі, підвищували теоретичний рівень шляхом самоосвіти.

На базі закладу на високому професійному рівні було проведено:

1.Методоб’єднання для  практичних психологів ДНЗ м. Вінниці «Сім’я в інформаційному просторі: психологічне благополуччя дитини», керівником якого  була пр.психолог З.І.Нідзельська ;

2.Методоб’єднання для тифлопедагогів та вихователів спец.груп міста«Взаємодія вихователя спеціалізованої групи та тифлопедагога у корекції соціальної сфери дитини  з порушення зору» — учителем — тифлопедагогом Лисенко Т.П. та вихователем Антонюк І.В.

      Творча група педагогів закладу : Лисенко Т.П., Антонюк І.В., Нідзельська З.І. , під керівництвом вихователя-методиста  Станіславчук І.В. взяли участь у міському конкурсі «Ярмарок фахових сподівань 2017» . Вони створили корекційно — відновлювальний ігровий посібник «Місто майстрів» , з яким отримали перемогу у конкурсі та приз від міського голови — сертифікат на 10000 гривень.

      Педагоги закладу (гр.№ 11,6,12,9,10,3,14,7) брали участь та отримали перемогу  у  міському конкурсі створення посібника для дітей старшого дошкільного віку «Вінниця – місто зразкових пішоходів та пасажирів»  у номінації «Креативна розробка теми»  .

Система­тично забезпечувалась участь педагогів у методичних об’єднаннях та семінарах-практикумах для педагогів дошкільних навчальних закладів, у роботі міської школи «Школи молодого вихователя», згідно з планом ММК Департаменту освіти Вінницької міської ради.

З метою зростання професійної майстерності, мотивації педагогів на творчий пошук оригінальних ідей і формування досвіду їх реалізації в дошкільному закладі  організовувалися різноманітні конкурси:

 • конкурс на кращий театральний осередок (гр. №6, №10,№4,№1,№3)
 • конкурс — презентація на кращі дидактичні посібники та розвиваючі ігри для активізації пізнавального та логіко-математичного  розвитку дітей раннього та дошкільного ( гр..7,4,.2,5,10,6,1, 3,11).

Сприяла активізації творчої діяльності, підвищенню персональної відповідальності педагогів за результати навчання і виховання дітей атестація педпрацівників.  Відповідно до перспективного плану атестації, у  2016-2017 н.р.  в дошкільному закладі  атестовано 8 педагогів.

За результатами атестації :

 • Підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вихователь-методист»вихователю Антонюк І.В.
 • Підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист» вихователю Козловській О.Ф.
 • Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вихователю – методисту Станіславчук І.В.
 • Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» тифлопедагогу Лисенко Т.П.
 • Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вихователю Тихонюк Л.М.
 • Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» тифлопедагогу Горячому М.А.
 • Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст» вихователю Литвиненко Ю.В.
 • Підтверджено 9 тарифний розряд вихователю Атум Н.О.

Вихователі  Костюк Н.А., Литвиненко Ю.В., Мельничук Я.К., Реєнт Є.І.,Тихонюк Л.М. підвищили свій професійний рівень під час курсової перепідготовки при ВАНО.

   Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми. Поповненомініметодкабінетипосібниками  та педагогічноюлітературоювідповідно до сучаснихвимог. Заслуговують на увагу мініметодкабінети в групах: №3(вихователі Чорногуз О.Ю, Степанчук Л.А),№ 1(вихователі Рачук Л.Г., Грицюк Н.І..), №13 ( вихователі Антонюк І.В, Реєнт Є.І.) , № 14 ( вихователі Поліщук Г.В, Поліщук Ю.В.), № 8 (Білоус В.В.,Мала Г.О.),№6 (Козіна К.Г.,Галка О.В.). Вихователі цих груп при оформлені міні метод кабінетів найбільш ефективно поєднали такі  принципи , як науковість , знання вікових особливостей вихованців, змістовність  та естетичний смак.

Слід відмітити і роботу таких педагогів як Білоус В.В.,  Поліщук Г.В.,Поліщук Ю.В., Степанчук Л.А., Антонюк І.В., Галку О.В.,Панасюк Ю.В.практичного психолога Нідзельську З.І. навчально – виховна робота яких носила сучасний, інноваційний характер, відзначалася високою ефективністю, одержанням позитивних результатів у навчанні та вихованні дітей.

Плідною співпрацею була робота тифлопедагогів з вихователями спец груп. Особливої відзнаки  заслуговує робота тифлопедагогів Лисенко Т.П.(гр..№ 6), Горобчук О.Г.(гр.№ 11)  вони враховували сучасні підходи до корекційно – відновлювальної  роботи з дітьми , особлива увага приділялась індивідуальності кожного малюка; проведенню  індивідуальної роботи з батьками дітей  з питань  корекційно — компенсаторної діяльності.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами мала діагностично-прогностичний характер, базувалася на глибокому аналізі роботи під час проведення освітньо-виховного процесу. Здійснення моніторингу якості освіти педагогічної майстерності педагогів стало реальним підґрунтям для втілення шляхів реалізації пріоритетних напрямів роботи ДНЗ і дозволяло вчасно корегувати і надавати методичну допомогу в розв’язанні певних освітніх проблем. Педагогічне діагностування навчальних досягнень дітей здійснювалося тричі на рік. Діагностування педагогів проводилося систематично за допомогою анкет, діагностичних карт, карто­схем та аналізу педагогічної діяльності педагогів. Педагогічне діагностування дошкільників засвідчило, що діти всіх вікових груп засвоїли програмові завдання на достатньому рівні, а моніторинг професійної майстерності педагогічного колективу показав, що педагоги закладу мають оптимальний та достатній рівні професійної майстерності.

     За підсумками року педагогічний колектив закладу відзначений грамотою  Департаменту освіти Вінницької міської ради за сучасні підходи в організації та здійсненні освітньої діяльності.

В 2017 році до школи було підготовлено 107 дітей . Вихователі старших груп № 6, №9, № 13 , №5  разом з практичним психологом Нідзельською З.І. проводили роботу щодо психологічної підготовки дітей до шкільного навчання, яка торкається як соціальної, інтелектуальної, так і емоційно-вольової та мотиваційної сфери. Дбали вони також і про фізичний розвиток дітей, зміцнення і загартування дитячого організму. В  групах  створені умови для побудови навчального процесу згідно вимог  програми «Дитина» та «Програмно-методичним комплексом  розвитку дітей з важкими порушеннями зору».

В усіх старших  групах насичене предметно-розвивальне середовище, що дозволяє урізноманітнювати діяльність дітей, закріплювати набуті уміння і навички в ході самостійної діяльності.

Можна  зробити  висновок, що вихованці старших груп швидко налаштовуються на заняття, з інтересом сприймають навчальні завдання, одразу приступають до виконання. При виникненні труднощів, інтерес  не  втрачається, вони  звертаються  за допомогою  до  вихователя. Діти  беруть активну  участь у підготовці  до занять, та прибиранні робочих місць  після  заняття.

Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі,що було виявлено за результатами контрольних занять по різних розділах програми «Дитина».

Аналізуючи результати щорічного обстеження рівня підготовки до школи дітей 6-річного віку, виявилось, що із обстежених  дітей ознак неготовності не виявлено. Діти  мають  гарний рівень  знань і уявлень про навколишній світ, сформованість мислительних  операцій та мовлення. Вони добре орієнтуються в найближчому оточенні, родинних зв’язках, природних явищах. Мають достатній рівень знань   з грамоти: диференціюють голосні, тверді і м’які  приголосні звуки, розрізняють поняття слово, звук, склад, речення тощо.

З метою розвитку індивідуальних нахилів і творчих здібностей дітей протягом минулого навчального року плідно працювали гуртки. Добрих результатів досягли керівники гуртків Швецова В.В., «Умілі рученята»(художня праця), Антонюк І.В. «Читайлик» (читання за Шелестовою),Козіна К.Г. «Екознайко»(дослідницька діяльність в природі), Тихонюк Л.М. «Чомусики» (логіко-математичний розвиток)Гореш М.М., «Вивчаємо англійську», Мархлевська Н.П. «Співаночки», хореографічний гурток «Зернятко». Підсумком роботи  гуртка «Співаночки» та хореграфічного гуртка «Зернятко»  стала  участь  і перемога у міському конкурсі «Чарівна квітка», гуртка «Літературні перлинки — конкурс «Читайлик», який проводився в закладі та під час якого визначено переможців , нагороджено грамотами та подарунками .

Святкові ранки, розваги, які проводились  протягомроку булидобреорганізованими,естетичними та  змістовними,щовикликало у дітейемоційнезадоволення, збагачувалоїхнівраження.

Працівники закладу, батьки та діти є учасниками та переможцями  міських конкурсів:

 • Мама вихованки групи №6 Мартиновської Даші, Мартиновська Ольга є призером міського конкурсу «Колискова пісня».
 • У конкурсі «У колі дружної родини» переміг досвід виховання сім’ї Пилинь, група № 6.
 • Композиція «Рожеві мрії під новий рік» (Лисенко Т.П. та Панасюк Ю.С).,отримала перемогу міського конкурсу «Зимова феєрія».
 • Переможцями міського фестивалю дитячої творчості «Чарівна квітка» у номінації «вокал», став квартет «Промінчики» з піснею «Жирафчик»,
 • Вихованці старших груп були учасниками чемпіонату з різних видів спорту «Старти надій».
 • За підготовку до нового навчального року педагогічний колектив нагороджено «Подякою за зайняте ІІ місце в міському конкурсі-огляді закладів до нового навчального року».

Важливою складовою навчально-виховного закладу освіти є організація роботи з батьками. Адже сім’я – первинне природне середовище, джерело духовної та матеріальної підтримки для дитини. Стосовно сім’ї дитячий садок є консультативним  і просвітницьким центром з психолого-педагогічних питань виховання. Педагоги закладу  протягом року планували і проводили з батьками своїх вихованців бесіди, консультації, практикуми, тренінги , надавали кваліфіковані поради щодо виховання та навчання дітей. Залучали до відкритих переглядів занять, оформлення групових кімнат, майданчиків, міських дитячих конкурсів, ярмарок, фестивалів тощо.

Впродовж навчального року було проведено загальні і групові збори, під час яких батьки систематично ознайомлювались з завданнями, новим змістом і напрямками навчально-виховного процесу, специфікою роботи закладу, отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті, обговорювалиактуальні для них питання, педагогічніпроблеми. На зустрічі з батьками запрошувалисязаступник директора з навчально – виховної роботи, практичний психолог, логопед, вчителі початкових класів СЗШ І – ІІІ ступенів № 10, старшамедична сестра, лікарі.

Для батьків дітей з порушенням  зору було проведено засідання «круглого столу» на тему «Взаємозв’язок сім’ї та дошкільного закладу важлива умова успішного виховання та розвитку дітей з порушенням зору» за участю педагогів закладу та лікарів – офтальмологів де обговорювалась проблема розвитку та проведення корекціїйно-відновлювальної роботи з дітьми що мають порушення   зору. Під час засідання батькам було надано практичні рекомендації що до розвитку та виховання дітей .

Рік, що минув, пройшов у роботі над формуванням, збереженням тазміцненням здоров’я дошкільнят. З цією метою проводилася ціласистема роботи: заняття з фізкультури і валеології; фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, за гартувальні процедури), різні форми організації рухової активності у повсякденні (фізичні вправи на прогулянці, фізкультурні свята й розваги, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, дні здоров’я тощо),  лікувально-профілактичні заходи.

Медичне обслуговування дітей забезпечується медичним персоналом у складі лікаря-педіатра, лікаря-офтальмолога, двох старших  медсестер, двох медсестер  кабінету охорони зору, які постійно слідкують за станом здоров’я дітей, проводять профілактику захворювань, антропометричні обстеження, оформляють листи здоров’я з рекомендаціями, проводять лікувальну та корекційно — відновлювальну  роботу з дітьми які мають порушення зору.

Аналіз захворюваності дітей показав, що в порівнянні з минулим роком вона зменшилась на 5% (особливо дітей раннього віку). Значно зменшилась кількість сколіозу, захворювань крові (анемії), нирок, захворювань крапельними інфекціями.

Слід відмітити, що і тривалість хвороб скоротилась. Зниження захворюваності – результат кропіткої роботи колективу ДНЗ, зокрема це:

 • Своєчасне проведення профілактичних щеплень;
 • Дотримання вимог санітарії і термінів карантину;
 • Загартування дитячого організму;
 • Проведення протиепідемічних заходів з метою запобігання грипу та іншим респіраторним захворюванням;
 • Санітарно-просвітницька робота з батьками;

Взаємодія медперсоналу дошкільного закладу і дитячої поліклініки

Правильна організації  харчування є першочерговою умовою необхідного режиму дня, нормального росту і розвитку дітей, які виховуються в нашому закладі. Режим харчування – трьохразовий, а в спеціалізованих групах чотирьохразовий. Влітку – введено додатково другий сніданок. Раціон харчування включає набір різних продуктів необхідних для здоров’я та росту дітей: м’ясні, рибні, молочні, овочі, фрукти, соки та інше.

Дітям з хронічними захворюваннями, з відхиленнями в стані здоров’я призначається дієтичне харчування.

З боку адміністрації та медперсоналу був налагоджений постійний контроль за якістю продуктів харчування.

Постійно контролюється санітарний стан харчоблоку, умови зберігання і реалізації продуктів,  урізноманітнення страв  і якість приготування їжі, проведення санітарно-освітньої роботи серед персоналу і батьків щодо раціонального харчування (особливо в оздоровчий період), заняття з персоналом з питань харчової санітарії, профілактики харчових отруєнь і гострих кишкових захворювань.

В закладі всі працівники дотримуються вимог охорони дитинства. Виконується інструкція по охороні життя і здоров’я дітей, з працівниками систематично проводяться всі необхідні інструктажі.

В результаті перевірок не виявлено випадків порушення техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм та дитячого травматизму.

Завдяки спільним зусиллям колективу дошкільного навчального закладу і батьків створено належні умови для збереження фізичного та психічного здоров’я  малюків , всебічного їх розвитку забезпечення  психологічного комфорту, атмосфери затишку, уваги та поваги до особистості дитини.